Regulamin rezerwacji lodowiska dla grup zorganizowanych

1. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Mszczonowie, ul. Warszawska 52.

2. Obiekt jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00, w weekendy, święta i dni robocze wolne od zajęć szkolnych w godz. 9:00 – 21:00, z przerwą techniczną w godz. 13:00 – 14:00.

3. Rezerwacji można dokonać przesyłając formularz zgłoszenia rezerwacji on-line lub e-mailem: info@weekendztermami.eu, termy@termy-mszczonow.eu lub faxem: 46 857 87 81.

4. Płatność gotówką:

 • w przypadku zmiany liczby osób w dniu przyjazdu, kwota do zapłaty będzie wyliczona na podstawie faktycznej liczby osób.

5. Płatność przelewem:

 • rezerwujący zobowiązany jest do podania dokładnych danych firmy, przesłania kserokopii decyzji w sprawie NIP, zaświadczenia o numerze REGON oraz wskazania osoby upoważnionej do podpisania umowy.
 • po podpisaniu umowy i dokonaniu płatności (płatność najpóźniej 5 dni przed datą pobytu grupy) rezerwujący ma możliwość wyłącznie zwiększenia liczby osób w nieprzekraczalnym terminie (najpóźniej 5 dni przed przyjazdem grupy). O tym fakcie należy pisemnie powiadomić pracownika Punktu Informacji Turystycznej e-mailem: info@weekendztermami.eu lub faxem: 46 857 87 81.
 • jeżeli liczba osób zmniejszy się w dniu przyjazdu, to nadpłata nie zostanie zwrócona.
 • rezerwujący ma prawo odwołać rezerwację pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni przed przyjazdem grupy. Po spełnieniu tych warunków wpłacona kwota zostanie zwrócona.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili z przyczyn niezależnych od niego (np. technicznych, warunków pogodowych i innych).

7. Wynajmujący informuje, że w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, bez wcześniejszego powiadomienia pracownika Punktu Informacji Turystycznej, grupa może nie być przyjęta ze względu na brak wolnych miejsc.

8. Wynajmujący ma prawo wystawiania faktur w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dnia sprzedaży usługi.

9. Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się zespół osób - minimum 15 (z wyłączeniem grup: w wieku szkolnym oraz niepełnosprawnych). Rezerwacje pobytu mogą być dokonywane tylko na pobyt 1godzinny (niemożliwe jest dokonanie rezerwacji np. na 1 godz. i 30 min).

Oferta dla wszystkich grup zorganizowanych: 

 • 20% rabatu w stosunku do cen biletów indywidualnych
 • Opiekun grupy 15 osobowej - gratis (z wyłączeniem grup: w wieku szkolnym oraz niepełnosprawnych)
 • Opiekun grupy 10-osobowej w wieku szkolnym - gratis
 • Liczba opiekunów dla grupy niepełnosprawnych zależna jest od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

10. W czasie pobytu na terenie lodowiska opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

11. Do obowiązków opiekunów grupy należy:

 • zapoznanie grupy z regulaminem dotyczącym zasad korzystania z lodowiska,
 • dopełnienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami do szafek,
 • kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na lodowisku,
 • utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń lodowiska oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
 • po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z terenu lodowiska,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych rozliczenie się z nich w kasie (za paski i klucze odpowiada opiekun grupy),
 • wyprowadzenie grupy z terenu lodowiska,

12. Grupy bez wymaganej ilości opiekunów nie będą wpuszczane na lodowisko.

13. Obsługa lodowiska sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie lodowiska obowiązane są podporządkować się ich poleceniom.