Regulamin rezerwacji basenu dla grup zorganizowanych

1. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52.

2. Obiekt jest dostępny codziennie w godz. 8.30 – 22.00.

3. Rezerwacji można dokonać przesyłając formularz zgłoszenia on-line, e-mailem: info@weekendztermami.eu, termy@termy-mszczonow.eu lub faxem: 46 857 87 81.

4. Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się zespół osób - minimum 15 (z wyłączeniem grup: w wieku szkolnym oraz niepełnosprawnych).

Rezerwacje pobytu w Kompleksie Basenów Termalnych mogą być dokonywane tylko na pobyt 1, 2, 3 lub 6 godzinny (niemożliwe jest dokonanie rezerwacji np. na 1 godz. i 30 min lub na 4 godziny).

Oferta dla wszystkich grup zorganizowanych: 

 • 20% rabatu w stosunku do cen biletów indywidualnych
 • Opiekun grupy 15 osobowej - gratis (z wyłączeniem grup: w wieku szkolnym oraz niepełnosprawnych)
 • Opiekun grupy 10-osobowej w wieku szkolnym - gratis
 • Liczba opiekunów dla grupy niepełnosprawnych zależna jest od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych

5. Płatność gotówką:

 • w przypadku zmiany zadeklarowanej na formularzu zgłoszenia liczby osób   w dniu przyjazdu, kwota do zapłaty będzie wyliczona na podstawie faktycznej liczby osób.

6. Płatność przelewem:

 • rezerwujący zobowiązany jest do podania dokładnych danych firmy,przesłania kserokopii Decyzji w sprawie NIP, Zaświadczenia o numerze REGON        oraz wskazania osoby upoważnionej do podpisania umowy;
 • po podpisaniu umowy i dokonaniu płatności (płatność najpóźniej na 5 dni przed datą pobytu grupy) rezerwujący ma możliwość wyłącznie zwiększenia            liczby osób w nieprzekraczalnym terminie (najpóźniej 5 dni przed przyjazdem grupy). O tym fakcie należy pisemnie powiadomić pracownika Punktu Informacji Turystycznej e-mailem: info@weekendztermami.eu lub faxem: 46 857 87 81;
 • jeżeli liczba osób zmniejszy się w dniu przyjazdu, to nadpłata nie zostanie zwrócona.
 • rezerwujący ma prawo odwołać rezerwację pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni przed przyjazdem grupy. Po spełnieniu tych warunków            wpłacona kwota zostanie zwrócona.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili z przyczyn niezależnych od niego (np. technicznych, warunków pogodowych i innych).

8. Wynajmujący informuje, że w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, bez wcześniejszego powiadomienia pracownika Punktu Informacji Turystycznej, grupa może nie być przyjęta ze względu na brak wolnych miejsc.

9. Wynajmujący ma prawo wystawiania faktur w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dnia sprzedaży usługi.

10. W czasie pobytu na terenie pływalni opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia, znajdującego się na terenie obiektu.

11. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.

12. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za członków swojej grupy zorganizowanej podczas pobytu na terenie pływalni.

13. Do obowiązków opiekunów grupy należy:

 • zapoznanie uczestników grupy z obowiązującymi regulaminami obiektu oraz instrukcjami na nim obowiązującymi,   
 • przyprowadzenie grupy do holu pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • dopełnienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu środków myjących,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu,
 • kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • pełen nadzór przydzielonego opiekuna nad grupą w czasie pobytu na basenie,
 • utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
 • po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego i ratowniczego,
 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych, rozliczenie się z nich w kasie pływalni (za paski i klucze odpowiada opiekun grupy),
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.

14. Wszyscy opiekunowie mogą korzystać z basenu tylko w strojach kąpielowych.

15. Grupy bez wymaganej ilości opiekunów nie będą wpuszczane na pływalnię.

16. Ratownicy oraz inni pracownicy, pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.