Regulamin ogólny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW TERMALNYCH

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest, jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu Ogólnego oraz innych regulaminów i instrukcji szczegółowych obowiązujących na terenie obiektu.

2. Obiekt jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska  52.

3. Przed wejściem na teren obiektu oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami i instrukcjami użytkowania urządzeń i atrakcji, znajdujących się w obiekcie oraz bezwzględnie stosować się do nich w trakcie pobytu na terenie obiektu i korzystania z nich.

W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie grupy z regulaminami i instrukcjami odpowiedzialny jest opiekun grupy.

4. Z chwilą wejścia na teren obiektu każdy korzystający zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminów oraz instrukcji obowiązujących w obiekcie. Wszystkie osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratowników i obsługę kompleksu.

5. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 8:30 do 22:00.

6. Baseny funkcjonują w okresie:

 • baseny geotermalne (głębokość od 120 do 135 cm) czynne cały rok,
 • basen rekreacyjny (głębokość od 90 do 130 cm) czynny w okresie 1 maj - 30 wrzesień,
 • basen sportowy (głębokość od 130 do 180 cm) czynny w okresie 1 czerwiec - 31 sierpień,
 • brodzik (głębokość od 20 do 30 cm) oraz fontanna schładzająca czynne w okresie 1 czerwiec - 31 sierpień.

7. Wszystkie atrakcje wodne uruchamiane są przemiennie.

8. Obiekt jest dostępny dla klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Szczegóły dokonania rezerwacji dla grup zorganizowanych określa odrębny regulamin.

9. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używający wulgaryzmów, stwarzający zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów regulaminów i instrukcji obowiązujących w obiekcie, do zaleceń ratowników i pracowników obsługi, mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletów lub karnetu. Zachowanie takie może spowodować ponadto podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • palenia papierosów poza wyznaczonym miejscem,
 • spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • biegania,
 • wskakiwania do wody z brzegów basenów i jaccuzi,
 • fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych, z wyłączeniem artykułów spożywczych dla dzieci do lat 3,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania z urządzeń i atrakcji niezgodnie z regulaminami i instrukcjami,
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów niesłużących do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia obiektu,
 • zanieczyszczania wody basenowej i terenu obiektu,
 • używania mydła i innych środków chemicznych na hali basenowej (poza prysznicami i toaletami).
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody.

11. Zarządzający zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii, w szczególności w przypadku, gdy ich niewyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników. W takim przypadku o wyłączeniu atrakcji i urządzeń informować będzie ogłoszenie umieszczone przy kasach. W takiej sytuacji zakup biletu wstępu wiąże się z akceptacją braku możliwości korzystania z wyłączonych atrakcji lub urządzeń.

12. Ze względów bezpieczeństwa Zarządzający zastrzega prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania niecek basenowych oraz wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. burza). W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w nieckach basenowych. Okres ten nie jest wliczony do czasu pobytu na obiekcie. Zaistniała sytuacja nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów zakupu biletów.

13. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne regulaminy lub instrukcje.

 

 II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z odzieżą wierzchnią w szatni w holu głównym. Wstęp do strefy basenowej możliwy jest wyłącznie w czystym, zmienionym obuwiu basenowym.

2. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

3. Niemowlęta i małe dzieci używające pieluch mogą przebywać na terenie Kompleksu wyłącznie w pieluchach basenowych.

4. Wchodząc na teren hali i plaży basenowej należy bezwzględnie umyć starannie całe ciało z użyciem środków myjących oraz dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą.

5. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.

6. Za przedmioty wartościowe (dokumenty, telefony, klucze, itp.) pozostawione w szatniach lub innych miejscach, a nieoddane do depozytu, kierownictwo obiektu nie odpowiada.

7. W części basenowej obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Ze względów praktycznych niewskazane jest używanie białych lub bardzo jasnych strojów kąpielowych.

8. Podczas korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji, regulaminów i oznakowań /piktogramów/ oraz stosować się do poleceń obsługi.

9. Zabrania się korzystania z obiektu osobom, u których występują:

 • zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby lub uszkodzenia skóry oraz z plastrami i bandażami,
 • otwarte rany i skaleczenia,
 • trudności w oddychaniu,

      osobom:

 • cierpiącym na zaburzenia równowagi,
 • cierpiącym na zaburzenia układu krążenia,
 • cierpiącym na choroby zakaźne,
 • pobierającym częste iniekcje dożylne,
 • wykazującym brak higieny osobistej,
 • zachowującym się agresywnie,
 • znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

10. Na terenie hali i plaży basenowej oraz przebieralni obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych i inwalidzkich.

11. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek kąpielowy dostępny w szatni.

12. Wszelkie urazy oraz sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.

 

 III. ODPŁATNOŚĆ

 

1. Przy wejściu do obiektu pobierana jest opłata według obowiązującego Cennika.

2. Zniżki, promocje, możliwości nieodpłatnego korzystania z obiektu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie.

3. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje rozliczenia i uiszcza ewentualną opłatę za przekroczenie deklarowanego przy zakupie biletu czasu pobytu. Niewykorzystanie czasu deklarowanego nie stanowi podstawy do zwrotu środków.

4. Czas pobytu na obiekcie mierzony jest od momentu zakupu biletu w kasie. Po zakupie biletu należy niezwłocznie przejść przez bramkę wejściową.

5. Zarządzający zastrzega sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku przekroczenia dopuszczalnej, bezpiecznej liczby użytkowników.

6. Fakturę za usługi można otrzymać w kasie, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dnia sprzedaży usługi.

7. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do opuszczenia obiektu do godz. 22:00. Osoby kupujące bilet wstępu na określony czas, który wykracza poza godziny otwarcia obiektu, akceptują brak możliwości wykorzystania w pełni wykupionego czasu.

8. Wszelkie pytania bądź uwagi i reklamacje odnośnie świadczonych usług można zgłaszać na piśmie w kasie obiektu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni, wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Kompleksu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

2. Za zagubienie lub uszkodzenie paska z czytnikiem kodującym obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100, - PLN.