Oferta pracy

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze/obsługi – 1 etat

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY – SERWIS SPRZĄTAJĄCY

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości na obiektach OSiR oraz terenach znajdujących się wokół nich;

- wykonywanie czynności związanych z pielęgnacją terenów zielonych na obiektach OSIR.

- obsługa szatni;

- właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątających;

- wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich zadań i obowiązków określonych powyżej;

- wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie gminy Mszczonów

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Data planowanego zatrudnienia: 15.12.2017r.

Praca w systemie: zmianowym

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej podstawowe;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- o zatrudnienie może starać się osoba, która jest obywatelem polskim, lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, może być zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

- umiejętność dobrej organizacji pracy:

- orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w pok. nr 4);

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy;

- kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacjei umiejętności;

- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie­zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 08.12.2016r. do godz. 12:00:

- osobiście pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów w kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY – SERWIS SPRZĄTAJĄCY” lub

- mailowo na adres: termy@termy-mszczonow.eu, z tytułem wiadomości: „Nabór na wolne stanowisko: „PRACOWNIK GOSPODARCZY – SERWIS SPRZĄTAJĄCY”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz te, które nie będą zwierały powyższej klauzuli, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46-857 87 81 wew. 11

 

Inne informacje:

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                  

 

Pobierz: 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo  scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.