Konkurs ofert - wynajem barku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52

ogłasza konkurs ofert na wynajem w okresie od 1 maja – 30 września każdego roku kalendarzowego objętego przyszłą umową  

powierzchni i pomieszczenia  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. Z 2017r. poz.1579 z póź. zm.)

 

Głównym kryterium wyboru Najemcy jest łączna kwota zaproponowanego czynszu za wynajem powierzchni użytkowej i pomieszczenia w jednym roku kalendarzowym.

 

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości oraz za utrzymanie czystości w miejscu konsumpcyjnym.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w Sekretariacie Kompleksu Basenów Termalnych Mszczonowie ul. Warszawska 52.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach  należy złożyć (dostarczyć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 r. do godziny 11:00 w sekretariacie OSiR w Mszczonowie ul. Warszawska 52. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

Warunki dotyczące złożenia oferty oraz udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie wynajmu, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia.

 

W ciągu 10 dni od daty otrzymania informacji od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnego najwyższego miesięcznego zaoferowanego czynszu oraz do podpisania umowy. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje nie podpisaniem umowy najmu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Ogłaszający nie dopuszcza składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych powierzchni użytkowych.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Sekretariat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52 tel. 46/857-87-81 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 14:00.

 

Ogłoszenie, regulamin wynajmu, formularz ofertowy oraz istotne postanowienia umowy najmu należy pobrać ze stron internetowych:

www.termy-mszczonow.eu

www.weekendztermami.eu

www.bip.osir.mszczonow.pl

www.osir.mszczonow.pl

 

Załączniki:

Nr 1 – Regulamin wynajmu.

Nr 2 – Formularz ofertowy.

Nr 3 – Wzór umowy.